സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം: ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.എസി പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടെന്ന് ശുപാര്‍ശ

സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം: ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.എസി പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടെന്ന് ശുപാര്‍ശ

തിരുവനന്തപുരം: സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ നല്‍കുന്ന ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് എസ്എല്‍എസി പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടെന്ന് ശുപാര്‍ശ. മാന്വല്‍ പരിഷ്‌കരണ സമിതിയാണ് ശുപാര്‍ശ നല്‍കിയത്. ശുപാര്‍ശ സമിതി സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറി.

നൃത്ത ഇനങ്ങളിലെ ആഢംബരത്തിന് മൈനസ് മാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും സമിതി നിര്‍ദേശിച്ചു. നൃത്ത സംഗീത പരിപാടികള്‍ക്ക് വൈവ ഏര്‍പ്പെടുത്താനും അപ്പീല്‍ പ്രളയം ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും സമിതി സര്‍ക്കാരിനു കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.