സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് വാങ്ങിയാല്‍ കര്‍ശ്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും: കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍

സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് വാങ്ങിയാല്‍ കര്‍ശ്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും: കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍

സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ പ്രവേശനത്തിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച ഫീസിന് പുറമേ ഏതെങ്കിലും കോളേജുകള്‍ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയോ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു. ഏതെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റുകള്‍ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അഡ്മിഷന്‍ സൂപ്രവൈസറി & ഫീറഗുലേറ്ററി കമ്മറ്റിക്ക് പരാതി നല്‍കണമെന്നും ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.