ലോകക്ഷയരോഗവിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മന്‍സൂര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് നഴ്‌സിംഗ് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അജാനൂര്‍ കടപ്പുറത്ത് തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു; വീഡിയൊ കാണാം

ലോകക്ഷയരോഗവിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മന്‍സൂര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് നഴ്‌സിംഗ് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അജാനൂര്‍ കടപ്പുറത്ത് തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു; വീഡിയൊ കാണാം

കാഞ്ഞങ്ങാട്: മന്‍സൂര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ലോക ക്ഷയരോഗവിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അജാനൂര്‍ കടപ്പുറത്ത് തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു

https://youtu.be/kRTNk33BnTo

Leave a Reply

Your email address will not be published.