സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്; പവന് 23,280 രൂപ

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്; പവന് 23,280 രൂപ

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വിലയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പവന് 23,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,910 രൂപയിലെത്തി.

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്; പവന് 23,200 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്; പവന് 23,200 രൂപ

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 23,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗാമിന് 10 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,900 രൂപയാണ്. തുടര്‍ച്ചയായ ണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്.

സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നു; പവന് 23,120 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്

സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നു; പവന് 23,120 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്നും വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒന്നര വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വര്‍ണ്ണ വില. പവന് 160 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 23,120 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,890 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇന്നലെ പവന് പവന് 120 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. പവന് 22,880 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്.

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന ; പവന് 22,760 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന ; പവന് 22,760 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. പവന് 22,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,845 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ 22,680 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്.

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി ; പവന് 22,760 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി ; പവന് 22,760 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,845 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,920 രൂപയിലെത്തി

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന; പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,920 രൂപയിലെത്തി

കൊച്ചി: മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 22,920 രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,865 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.

മൂന്നാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ് ; 22,840 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

മൂന്നാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ് ; 22,840 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയില്‍ വര്‍ധിച്ചത് 320 രൂപയാണ്. 22,840 രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,855 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ് ; പവന് 120 രൂപ കുടി 22,760 രൂപയിലെത്തി

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ് ; പവന് 120 രൂപ കുടി 22,760 രൂപയിലെത്തി

കൊച്ചി: തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. പവന് 22,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,845 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു ; പവന് 22,440 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു ; പവന് 22,440 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പവന് 22,440 രൂപയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,805 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണിത്.

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു ; പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,540 രൂപയിലെത്തി

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു ; പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,540 രൂപയിലെത്തി

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കുറവ്. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,820 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

1 2 3